19. Sự bất cập của pháp luật qua một quy định về công chứng.

(PL) – Công chứng và đóng dấu giáp lai

Tỏi mang quyèn Sọ trỡ cảp hừu trẽ ẵừỡc cảp ngĂy 15-4-1975 cða ngừội nhĂ ẵi cỏng chửng ẵè lĂm thð tũc khen thừờng ẵõi vối nhựng ngừội tham gia khŸng chiặn. Trong cuõn sọ ẵĩ, cĩ tối 7 con dảu cða cảp sờ vĂ UBND quºn xŸc nhºn tữ n¯m 1975 cho ẵặn n¯m 1992. Nhừng ẵặn phíng cỏng chửng, thệ khỏng ẵừỡc cỏng chửng vối lỷ do sọ trÅn có rất nhiều dấu nhưng chì cín thiếu một con dảu giŸp lai.

Khi mang quyèn sọ trÅn ẵặn cŸc cỗ quan hựu quan ẵè xin dảu giŸp lai, thệ ẵậu bÙ tữ chõi vối lỷ do rảt chẽnh ẵŸng lĂ: Sọ ẵừỡc cảp tữ làu, ẵơ qua bao nhiÅu lãn thay ẵọi vậ tọ chửc vĂ con dảu nÅn khỏng thè ẵĩng dảu giŸp lai mối vĂo sọ củ ẵừỡc.

Tỏi ẵừỡc biặt tưi nhiậu phíng cỏng chửng NhĂ nừốc, tảt că v¯n băn cĩ tữ 2 tộ trờ lÅn, nặu khỏng cĩ dảu giŸp lai củng ẵậu bÙ tữ chõi cỏng chửng, cho dù ẵĩ lĂ v¯n băn cða Chẽnh phð, cða cŸc bổ hay cða cŸc doanh nghiẻp.

Vºy cỗ sờ phŸp luºt vĂ thỳc tặ cða viẻc khỏng ẵừỡc cỏng chửng nĂy lĂ gệ?

Tưi ẵièm b, khoăn 2, mũc H, Phãn III, Thỏng từ sõ 1411/TT-CC ngĂy 03-10-1996 cða Bổ trừờng bổ Từ phŸp hừống dạn thỳc hiẻn NghÙ ẵÙnh sõ 31-CP ngĂy 18-5-1996 cða Chẽnh phð vậ tọ chửc vĂ hoưt ẵổng Cỏng chửng NhĂ nừốc cĩ quy ẵÙnh vậ trệnh tỳ, thð tũc chửng nhºn băn sao nhừ sau: “Băn sao tữ băn chẽnh cĩ thè lĂ băn in lưi, băn sao chũp lưi, băn ẵŸnh mŸy, nhừng ẵừỗng sỳ phăi xuảt trệnh băn chẽnh ẵè ẵõi chiặu.

Chì ẵừỡc cỏng chửng băn sao tữ băn chẽnh do cỗ quan, tọ chửc cĩ thám quyận cảp; nặu băn sao cĩ tữ 2 tộ trờ lÅn thệ phăi cĩ dảu giŸp lai”.

Quy ẵÙnh nĂy ẵừỡc hièu theo hai cŸch khŸc nhau. ‡a sõ cho r±ng, nặu băn sao cỏng chửng cĩ tữ 2 tộ trờ lÅn thệ phăi ẵĩng dảu giŸp lai cða Cỏng chửng NhĂ nừốc. Mổt sõ khŸc hièu theo cŸch thử hai cho r±ng, nặu băn chẽnh cĩ tữ 2 tộ trờ lÅn thệ phăi cĩ dảu giŸp lai cða băn thàn cỗ quan, tọ chửc cảp băn chẽnh, sau ẵĩ mối ẵĩng dảu giŸp lai cða Cỏng chửng NhĂ nừốc vĂo băn sao. VĂ dù hièu theo cŸch nĂo thệ củng ẵậu dạn tối cùng mổt kặt quă lĂ Cỏng chửng NhĂ nừốc phăi ẵĩng vĂ chì ẵĩng dảu giŸp lai trÅn cŸc băn sao cĩ tữ 2 tộ trờ lÅn ẵơ ẵừỡc sao tữ băn chẽnh củng ẵơ cĩ dảu giŸp lai.

Thỳc trưng vậ quy ẵÙnh vĂ ẵĩng dảu giŸp lai

Viẻc lĂm trÅn cða Cỏng chửng NhĂ nừốc lĂ cãn thiặt ,vệ nhừ vºy mối cĩ thè loưi trữ khă n¯ng nhựng tộ v¯n băn khỏng cĩ dảu vĂ chự kỷ cĩ thè bÙ ẵŸnh trŸo. Nhừng ẵiậu ẵĩ lưi gày ra biặt bao khĩ kh¯n ẵõi vối ngừội cĩ nhu cãu cỏng chửng, bời tữ trừốc ẵặn nay, trữ mổt sõ giảy tộ ẵ´c thù thảy cĩ dảu giŸp lai, cín phŸp luºt nừốc ta chừa thảy cĩ quy ẵÙnh nĂo vậ viẻc phăi ẵĩng dảu giŸp lai ẵõi vối cŸc v¯n băn, tĂi liẻu thỏng thừộng.

Ch²ng hưn nhựng v¯n băn tữ trừốc ẵặn nay liÅn quan ẵặn viẻc quăn lỷ vĂ sứ dũng giảy tộ vĂ con dảu dừối ẵày ẵậu khỏng cĩ quy ẵÙnh vậ ẵĩng dảu giŸp lai:

– ‡iậu lẻ vậ cỏng tŸc cỏng v¯n, giảy tộ vĂ lừu trự ban hĂnh k¿m theo NghÙ ẵÙnh sõ 142-CP ngĂy 28-9-1963 cða Hổi ẵóng Chẽnh phð;

– NghÙ ẵÙnh sõ 56-CP ngĂy 17-3-1966 cða Hổi ẵóng Chẽnh phð nừốc Viẻt Nam Dàn chð cổng hía vĂ Quyặt ẵÙnh sõ 157-CP ngĂy 1-9-1976 cða Hổi ẵóng Chẽnh phð nừốc Cổng hía XHCN Viẻt Nam vậ viẻc quăn lỷ vĂ sứ dũng con dảu trong cŸc cỗ quan, xẽ nghiẻp vĂ tọ chửc xơ hổi;

– NghÙ ẵÙnh 45-H‡BT ngĂy 27-2-1991 cða Hổi ẵóng Bổ trừờng vậ tọ chửc vĂ hoưt ẵổng cỏng chửng NhĂ nừốc vĂ cŸc v¯n băn hừống dạn thi hĂnh;

– Thỏng từ sõ 2-BT ngĂy 11-1-1982 cða Bổ trừờng, Tọng thừ kỷ Hổi ẵóng Bổ trừờng hừống dạn viẻc xày dỳng vĂ ban hĂnh v¯n băn;

– Thỏng từ 33-BT ngĂy 10-12-1992 cða Bổ trừờng, Chð nhiẻm V¯n phíng Chẽnh phð vậ hệnh thửc vĂ viẻc ban hĂnh v¯n băn cða cŸc cỗ quan hĂnh chẽnh NhĂ nừốc;

– NghÙ ẵÙnh sõ 62-CP ngĂy 22-9-1993 cða Chẽnh phð quy ẵÙnh viẻc quăn lỷ vĂ sứ dũng con dảu vĂ cŸc v¯n băn hừống dạn thi hĂnh;

– NghÙ ẵÙnh sõ 31-CP ngĂy 18-5-1996 cða Chẽnh phð vậ tọ chửc vĂ hoưt ẵổng Cỏng chửng NhĂ nừốc;

– VĂ Luºt Ban hĂnh V¯n băn phŸp luºt n¯m 1996.

Trong khi ẵĩ, nhiậu giảy tộ cãn cỏng chửng hiẻn nay ẵơ cĩ tữ mảy chũc n¯m, thºm chẽ hĂng tr¯m n¯m trừốc. Vºy thệ lĂm sao cĩ thè ẵĩng thÅm ẵừỡc dảu giŸp lai ẵè cỏng chửng? Vẽ dũ quyèn sọ hừu trẽ nĩi trÅn, riÅng vậ ngĂnh chð quăn ẵơ quŸ nhiậu sỳ thay ẵọi: mạu sọ cða Bổ Nổi vũ (nay lĂ Bổ Lao ẵổng-Thừỗng binh vĂ Xơ hổi), dảu lĂ cða Sờ Thừỗng binh- Xơ hổi Hăi Phíng, sau lĂ Sờ Lao ẵổng-Thừỗng binh vĂ Xơ hổi. Nặu nhừ ờ mổt sõ tình khŸc thệ rảt cĩ thè cín nhiậu thay ẵọi hỗn do viẻc tŸch tình, rói ẵọi tÅn tữ ty thĂnh sờ vĂo nhựng n¯m 1980…

Thỳc tặ, ẵè cĩ thè cỏng chửng, ẵơ xăy ra trừộng hỡp v¯n băn củ “ẵừỡc” ẵĩng thÅm dảu giŸp lai mối. Thºm chẽ, dảu chẽnh cða v¯n băn ghi lĂ “Viẻt nam Dàn chð Cổng hía” nhừng lưi cĩ dảu giŸp lai bÅn cưnh lĂ “Cổng hía xơ hổi chð nghỉa Viẻt Nam” ho´c dảu v¯n băn lĂ “™y ban hĂnh chẽnh” nhừng lưi ẵĩng thÅm dảu giŸp lai lĂ “™y ban nhàn dàn”. Rói tệnh trưng tÅn mổt sõ cỗ quan, ẵỗn vÙ ẵơ nhiậu lãn thay ẵọi; kẽch cở (cở dảu theo NghÙ ẵÙnh 63-CP nhện chung lĂ to hỗn trừốc), loưi mỳc cða con dảu củng rảt khŸc nhau, nặu cử buổc phăi ẵĩng dảu giŸp lai thệ khŸc nĂo “ràu ỏng nà c°m c±m bĂ kia”. Nhừ vºy, chừa ẵĩng dảu giŸp lai thệ cín nghi ngộ tẽnh chàn thºt cða tộ khỏng cĩ dảu, nhừng ẵĩng thÅm vĂo thệ nhện thảy ngay mổt sõ v¯n băn trờ thĂnh khỏng hỡp lẻ. Vºy cãn giăi quyặt tệnh trưng trÅn ra sao?

NÅn ch¯ng quy ẵÙnh, nặu băn chẽnh cĩ dảu giŸp lai thệ băn sao củng phăi ẵĩng dảu giŸp lai vĂ ngừỡc lưi. ‡óng thội, NhĂ nừốc cãn cĩ v¯n băn quy ẵÙnh vậ vản ẵậ nĂy ẵè ẵăm băo giŸ trÙ phŸp lỷ vĂ tẽnh thõng nhảt cãn thiặt cða cŸc loưi v¯n băn.

Cín nhiậu v¯n băn chừa ẵừỡc phọ biặn rổng rơi

Tệnh trưng nhºn thửc vĂ quăn lỷ cŸc v¯n băn hiẻn nay cĩ nhiậu vản ẵậ. Rảt nhiậu v¯n băn ban hĂnh nhừng dừộng nhừ chì ẵè lừu hĂnh nổi bổ, mĂ khỏng ẵừỡc ẵ¯ng phŸt chẽnh thửc vĂ cỏng khai cho mài tọ chửc vĂ cŸ nhàn biặt ẵè thỳc hiẻn. NghÙ ẵÙnh sõ 62-CP ngĂy 22-9-1993 cða Chẽnh phð vĂ cŸc thỏng từ hừống dạn thi hĂnh vậ quăn lỷ vĂ sứ dũng con dảu, củng nhừ Thỏng từ sõ 1411 ngĂy 3-10-1996 cða Bổ Từ phŸp hừống dạn vậ cỏng chửng nĩi trÅn,… lĂ vĂi vẽ dũ trong sõ hĂng tr¯m v¯n băn rảt cãn thiặt phọ biặn rổng rơi khŸc trong mảy n¯m gãn ẵày ẵơ khỏng ẵừỡc ẵ¯ng trÅn Cỏng bŸo theo quy ẵÙnh tưi Quyặt ẵÙnh sõ 200-TTg ngĂy 28-12-1992 cða Thð từống Chẽnh phð vậ xuảt băn vĂ phŸt hĂnh Cỏng bŸo nừốc Cổng hía XHCN Viẻt Nam. VĂ tảt nhiÅn củng khỏng hậ ẵừỡc ẵ¯ng trÅn cŸc phừỗng tiẻn thỏng tin ẵưi chợng, trữ viẻc nh°c ẵặn tÅn cða v¯n băn. Thỏng thừộng, sau 15 ngĂy cŸc v¯n băn ẵừỡc ban hĂnh sÁ b°t ẵãu cĩ hiẻu lỳc, nhừng hiẻn nay vạn phọ biặn tệnh trưng mổt vĂi thŸng sau củng chừa biặt phăi tệm ờ ẵàu.

GiŸ trÙ cða chự kỷ phỏ-tỏ-cĩp-pi trong v¯n băn

Hiẻn nay cĩ rảt nhiậu v¯n băn cða cŸc cỗ quan, ẵỗn vÙ chì kỷ mổt băn, khỏng ẵĩng dảu vĂ ẵè lừu giự lĂm băn gõc (băn chẽnh), cín phŸt hĂnh cŸc băn khŸc cĩ ẵĩng dảu trÅn cŸc chự kỷ phỏ-tỏ-cĩp-pi. Vºy cĩ xem băn ẵĩng dảu ẵĩ thºt sỳ lĂ băn chẽnh khỏng hay củng chì lĂ mổt loưi băn sao mĂ thỏi? Nặu xem ẵĩ lĂ băn chẽnh thệ giăi thẽch thặ nĂo vậ quy ẵÙnh tưi khoăn 2, ‡iậu 10, NghÙ ẵÙnh sõ 63-CP nĩi trÅn nhừ sau: “Con dảu chì ẵừỡc ẵĩng lÅn cŸc v¯n băn giảy tộ sau khi ẵơ cĩ chự kỷ cða cảp cĩ thám quyận”. Chảp nhºn chự kỷ phỏ tỏ thệ củng ẵóng nghỉa vối viẻc chảp nhºn lảy chự kỷ ờ v¯n băn nĂy dŸn sang bảt kỹ v¯n băn nĂo khŸc. VĂ chảp nhºn băn cĩ dảu ẵĩng lÅn chự kỷ phỏ tỏ (kè că qua fax) lĂ băn chẽnh, thệ ẵiậu ẵĩ củng cĩ nghỉa lĂ khỏng thè xŸc ẵÙnh ẵừỡc mồi v¯n băn cĩ bao nhiÅu băn chẽnh, vệ cử khi nĂo cãn ẵặn lưi chũp thÅm vĂ ẵĩng dảu lÅn. Trong khi thỳc sỳ thệ sÁ khỏng cĩ băn nĂo lĂ băn gõc vối ẵãy ẵð con dảu vĂ chự kỷ thºt că. VĂ ẵặn mổt thội ẵièm nĂo ẵĩ con dảu phăi thay ẵọi thệ lưi giõng nhừ tệnh trưng ẵĩng thÅm dảu giŸp lai nhừ phàn tẽch trÅn, tửc lưi lảy dảu mối ẵĩng cho nổi dung củ.

Trữ mổt sõ loưi v¯n băn ẵơ cĩ quy ẵÙnh ẵừỡc phắp in s³n ho´c ẵĩng dảu chự kỷ, ẵậ nghÙ cŸc cỗ quan chửc n¯ng cãn cĩ quy ẵÙnh vậ hệnh thửc kỷ v¯n băn ẵè ẵăm băo giŸ trÙ phŸp lỷ cãn thiặt.

——————————————————————————————

‡Ùa chì liÅn hẻTrừỗng Thanh ‡ửc

Ngàn hĂng TMCP HĂng hăi Viẻt Nam

Sõ 2A – Trãn Quang Khăi – Hăi Phíng

Bài viết đã đăng Báo Pháp luật 23-12-1997:

——————

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

 

  1. Nhà của Giám đốc công ty bảo lãnh cho Công ty thì Giám đốc không được ký Hợp đồng bảo lãnh vì ký 2 bên.

BLDS 1995

Điều 153. Phạm vi thẩm quyền đại diện

 

1- Người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định khác.

 

2- Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo văn bản uỷ quyền.

 

3- Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi thẩm quyền đại diện.

 

4- Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi thẩm quyền đại diện của mình.

 

5- Người đại diện không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó

 

  1. Uỷ quyền cho người khác ký, khác nào công chức không được thành lập doanh nghiệp thì quỷ quyền cho người khác thành lập doanh nghiệp.

 

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.241. Từ vụ những kẻ quyền lực 'thu phí' vỉa...

(TP) - Các chuyên gia, luật sư cho rằng việc quản lý vỉa hè hiện nay đang bị...

Trích dẫn 

3.673. Giảm giới hạn cho vay, doanh nghiệp sẽ...

(TT) - Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,621